Uw partner voor

Negatieve Emissie Transitie

Plantaardig koolstof alleen zal de wereld niet redden, maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren!

Biochar - een mogelijke kans

voor negatieve emissie overgang

De belangrijkste benaderingen van klimaatbescherming omvatten enerzijds een drastische vermindering…

Samen voor een betere toekomst

De explosiviteit van de voortschrijdende klimaatverandering neemt toe, en dat is echt slecht nieuws. Omdat dit besef steeds meer doordringt, neemt de druk op de politiek en het bedrijfsleven om in actie te komen toe, en daarom hebben de Europese Unie, maar ook veel bedrijven, zich ten doel gesteld klimaatneutraal te worden. Conceptueel betekent klimaatneutraliteit dat koolstofputten (negatieve emissies) worden gecreëerd in dezelfde mate als emissies worden veroorzaakt. Het potentieel voor koolstofputten is echter beperkt en de ontwikkeling ervan zal verscheidene jaren of decennia vergen. Aangezien het CO2-gehalte in de atmosfeer al te hoog is, is het bovendien absoluut noodzakelijk de uitstoot snel en zonder compromissen te verminderen om klimaatneutraliteit te bereiken. Technologisch hebben we alle oplossingen in handen om de uitstoot in de geïndustrialiseerde economieën binnen 15 tot 20 jaar met 90 tot 95% te verminderen. Maar emissiereductie alleen is niet langer voldoende om de klimaatcrisis in te dammen. Parallel aan de emissiereductie moeten we nu beginnen met het uitbreiden en verder ontwikkelen van bestaande oplossingsrichtingen voor het creëren van koolstofputten. De orde van grootte is enorm: om klimaatneutraliteit voor de Europese Unie te bereiken, moet het jaarlijkse volume aan te creëren putten toenemen tot ten minste 850 miljoen ton CO2 tegen 2050. De drie oplossingen bebossing/herbebossing, biochar/biomassa pyrolyse en opbouw van organisch materiaal in de bodem kunnen op korte en middellange termijn worden uitgevoerd en er is geen reden om te wachten met een snelle uitbreiding. Zij kunnen op korte en middellange termijn worden uitgevoerd en er is geen reden om te wachten op een snelle uitbreiding. Zij kunnen op korte termijn met een relevant volume worden uitgevoerd, zij zijn kosteneffectief omdat zij naast de kosten bijkomende of belangrijkste voordelen hebben, en zij hebben bij een goede uitvoering geen negatieve gevolgen voor de ecosystemen, maar eerder duidelijk positieve gevolgen.

Bescherming van het klimaat

De belangrijkste benaderingen van klimaatbescherming omvatten enerzijds een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van energie en bij het verbruik van energie in de industrie en de landbouw, in het vervoer en in particuliere huishoudens. Dit omvat met name de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen in de sectoren elektriciteit, verwarming en vervoer, alsook in de industrie, teneinde de daarmee gepaard gaande broeikasgasemissies te vermijden. Volgens de klimaatwetenschap kan en moet de volledige omschakeling op hernieuwbare energie tegen het midden van de 21e eeuw zijn voltooid, zodat de in de het Parijs akkoord beoogde beperking van de opwarming van de aarde kan worden bereikt. Het komt erop neer dat voor elke beperking van de temperatuur van de aarde op een bepaald niveau, de uitstoot van broeikasgassen netto tot nul moet worden teruggebracht, aangezien er voor een gegeven temperatuur slechts een beperkt koolstofbudget is dat kan worden uitgestoten. Anderzijds gaat het om de instandhouding en gerichte bevordering van natuurlijke componenten die kooldioxide kunnen absorberen en binden (de zogenaamde koolstofputten, met name bossen). Dergelijke klimaatbeschermingsmaatregelen verminderen ook de luchtverontreiniging en hebben andere positieve neveneffecten voor het milieu en de gezondheid.

Bron: Wikipedia

Biochar

Vanuit ons oogpunt is biochar van groot belang in de strijd tegen negatieve klimaatveranderingen. Niet alleen omdat industriële toepassingen snel en kosteneffectief kunnen worden geïmplementeerd, maar vooral omdat met veel kleine eenheden grote dingen kunnen worden bereikt.

Bovenal wordt het echter steeds duidelijker dat we omwille van de klimaatbescherming niet zonder de productie en het gebruik van biochar kunnen. Door het reeds opgestapelde gehalte aan CO2 in de atmosfeer volstaat het niet langer om gewoon minder CO2 uit te stoten. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en de wereldwijde temperatuurstijging tot ver onder de 2 °C te beperken, is er dringend behoefte aan de massale en snelle ontwikkeling van koolstofputten, de zogenaamde negatieve emissies, d.w.z. het afvangen en opslaan van koolstof uit de atmosfeer. Biochar is een van de weinige realistische oplossingsmogelijkheden met een relevant potentieel die, mits op de juiste manier gebruikt, naast koolstofvastlegging nog tal van andere voordelen kan hebben. Het gebruik van biochar heeft een duidelijk positief effect op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Wij willen aantonen dat biochar niet alleen een belangrijke bijdrage kan leveren tot de beperking van de klimaatverandering, maar ook tot een duurzamere landbouw. Voorts zijn er veelbelovende toepassingen, onder meer in de bouw en de bouwmaterialenindustrie.

technische oplossingen

Pyrolyse is een van de belangrijkste technologieën om het klimaat te redden. Biochar is de laatste jaren intensief onderzocht. Vandaag bewijzen een groot aantal toepassingservaringen en talloze wetenschappelijke publicaties dat biochar op vele manieren winstgevend en nuttig kan worden gebruikt in de landbouw, naast de directe klimaatvoordelen als koolstofput.

Het is ook mogelijk in de bouw en de bouwmaterialenindustrie. Hier kunnen met succes koolstofputten worden gecreëerd, die een zeer positieve invloed hebben op de materiaaleigenschappen van bouwmaterialen.

Het goede nieuws is dus: met vastberaden en gerichte actie is het mogelijk een fundamentele klimaatcrisis te voorkomen door de uitstoot te verminderen en koolstofputten te creëren.

Neem contact op

Vanuit ons oogpunt is biochar zeer belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Niet alleen omdat industriële toepassingen snel en kosteneffectief kunnen worden geïmplementeerd, maar vooral omdat met veel kleine eenheden grote dingen kunnen worden bereikt.

Daarom adviseren wij u graag bij de uitvoering van projecten voor de productie en het optimale gebruik van biochar, te beginnen met de keuze van de grondstof, de productiemethode, tot en met de toepassing en het op de markt brengen van alle resulterende stoffen.

Toegankelijkheid
Adres

Het Riet 9
5431 NL Cuijk

Lidmaatschap